Regulamin konkursu „Wybierz z Gazetą Magnetofonową płytę roku 2017”

 

1. Informacje ogólne

A. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się plebiscyt prowadzony pod nazwą „Wybierz z Gazetą Magnetofonową płytę roku 2017” zwany w dalszej części Regulaminu „Plebiscytem”.

B. Plebiscyt prowadzony jest na terenie całej Polski zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem.

C. Organizatorem Plebiscytu, Fundatorem Nagród wymienionych w pkt. 4.A, Administratorem Danych Osobowych oraz Podmiotem odpowiedzialnym za Stronę jest Jarosław Szubrycht Trzecie Ucho, ul. Bobrowskiego 2/22, 31-552 Kraków, NIP: 6842145788, REGON: 120910396 (zwany dalej: „Organizator”), przedsiębiorca wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

D. Biorąc udział w konkursie użytkownik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

E. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego publikacji na stronie www.magnetofonowa.pl. Regulamin jest dostępny na tej właśnie stronie.

2. Plebiscyt

A. Plebiscyt trwa od dnia 9.02.2018 od godz. 8:00 do dnia 23.02.2018 do godz. 12:00.

B. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat i godzin trwania Plebiscytu.

C. Plebiscyt nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. ,Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.).

D. Uczestnikiem Plebiscytu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania pkt. 2.E i 2.F Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełnia zadanie konkursowe opisane w pkt. 3 Regulaminu.

E. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażająca zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi i spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu.

F. Uczestnik musi mieć aktywne konto Gmail, które umożliwia wzięcie udziału w Plebiscycie.

3. Zadanie konkursowe

A. Uczestnik ma za zadanie wypełnić ankietę na stronie www.magnetofonowa.pl/nagroda-publicznosci, odpowiadając na wszystkie zadane w niej pytania.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

A. Organizator przewidział następujące Nagrody dla uczestników Plebiscytu:

i) pięć podwójnych zaproszeń na Galę Nagrody GaMa, która odbędzie się 7 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków,
ii) pięć rocznych prenumerat „Gazety Magnetofonowej”.

B. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby Nagród jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt niska lub jeśli Komisja Konkursowa uzna jakość zgłoszeń za niewystarczającą do przyznania Nagród.

C. W związku z tym, że jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, to wartość otrzymanych w/w Nagród jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn.zm.).

D. Uczestnik może dodać tylko jedno Zgłoszenie w Plebiscycie i może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.

E. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, których odpowiedzi na pytania otwarte zostaną wedle uznania najlepiej ocenione przez Komisję Konkursową, złożoną z redaktorów kwartalnika „Gazeta Magnetofonowa”.

F. Komisja Konkursowa podczas oceny odpowiedzi będzie brała pod uwagę kreatywność odpowiedzi.

G. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie www.magnetofonowa.pl, na co wyrażają zgodę akceptując Regulamin.

H. Nagrody w Plebiscycie nie będą zamieniane na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

5. Odpowiedzialność

A. Uczestnik Plebiscytu ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną, za publikowane w nim treści.

B. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

i) szkody spowodowane wpływem zgłoszonych do Plebiscytu treści,

ii) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia.

6. Reklamacje

A. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem powinny być zgłaszane maksymalnie w ciągu 24 godzin od zakończenia Plebiscytu.

B. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na następujący adres e-mail: redakcja@magnetofonowa.pl. W tytule maila musi pojawić się „Plebiscyt Nagroda GaMa”.

C. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem powyższych będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora w sprawie uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia reklamacji jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

7. Prawo właściwe i jurysdykcja

A. Regulamin został sporządzony według prawa polskiego i mu podlega. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Postanowienia końcowe

A. Regulamin wchodzi w życie w chwili umieszczenia go na stronie www.magnetofonowa.pl i jest dostępny przez cały okres trwania Plebiscytu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony. Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

B. Organizator posiada wyłączne prawo do określenia zakresu zadania konkursowego, sposobu wyłaniania Zwycięzców oraz ich nagradzania.

C. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Plebiscytu, informując o tym fakcie na stronie.